Thursday, November 1, 2012

PSEUDOCODE


CARA MEMBUAT MENU PILIHAN DENGAN BAHASA PSEUDOCODECONTOH MENU PILIHAN DENGAN BAHASA PSEUDOCODE :ALGORITMA Menu Pilihan
{Mencetak perhitungan Luas Persegi Panjang dan Luas Segitiga sesuai dengan menu pilihan yang tersedia dalam bentuk angka yang diinputkan}
Kamus :
            Angka                         : integer {angka yang dibaca}
            p                      : integer
            l                       : integer
            Luas_PP          : integer
            a                      : double
            t                       : double
            Luas_Sega       : double
Algoritma :
Input (Angka)
if angka = 1 then
output (“Menghitung Luas Persegi Panjang”)
            (“p = “)
            (“l = “)
            (“Luas_PP”ßp*l)
else
if angka = 2 then
output (“Menghitung Luas Segitiga”)
                        (“a = “)
                        (“t = “)
                        (“Luas_Sega”ßa*t/2)
else
                        if angka = 0 then
output (“Anda Keluar dari Program !”)
else
output (“Angka yang Anda masukkan SALAH !”)
endif
            endif
endif   

No comments:

Post a Comment